ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZZOÚ)

návštěvníků webové stránky www.ownest.cz (dále jen “Ownest”)

Provozovatelem Ownest je společnost MMVB Residential s.r.o., IČ: 14029294, se sídlem: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 359156, kontaktní e-mail: hello@ownest.cz (dále jen “Společnost”).

Společnost je správcem dále uvedených osobních údajů návštěvníků Ownest. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Zástupcem společnosti pro zpracování osobních údajů je pan Martin Machala, jednatel společnosti, kontaktní e-mail: hello@ownest.cz.

Rozsah a právní základ zpracování

Společnost zpracovává tyto osobní údaje návštěvníků Ownest, v nezbytném rozsahu pro následující účely:

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa),
 2. kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo),
 3. upřesňující údaje o bytových potřebách a životní situaci (údaje o městě zamýšleného pobytu, počtu členů domácnosti, uzavřeném manželství, průměrný příjem domácnosti, obor zaměstnání, pracovní pozici, dobu v oboru),
 4. historii pohybů (údaje o navštívených stránkách a akcích na stránce, včetně údajů o použitém HW a SW vybavení a internetovém připojení Uživatele).

Účel zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje návštěvníků Ownest k řádnému a efektivnímu poskytování svých služeb, zejména tedy:

 1. pro účely komunikace s návštěvníkem Ownest a vedení v databázi zákazníků,
 2. pro účely splnění zákonných povinností, zejména povinností veřejnoprávního charakteru,
 3. pro účely odstraňování technických problémů i jejich předcházení, poskytování uživatelské podpory a obecně vylepšování služeb, které Společnost poskytuje,
 4. pro účely marketingu, kdy je Společnost oprávněna zasílat návštěvníkům Ownest v přiměřeném rozsahu marketingové nabídky.

Uložení, předání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků Ownest jsou uloženy v souladu s nařízením o GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování služeb (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost přijala technická a organizační opatření k maximalizaci zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu třetích osob k nim. Osobní údaje návštěvníků Ownest nejsou předmětem automatizovaného rozhodování. Společnost je oprávněna předat osobní údaje návštěvníků Ownest těmto zpracovatelům a příjemcům v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:

 1. orgánům státní správy a jiným osobám vykonávajícím působnost úřadu za účelem splnění povinností Společnosti podle platných právních předpisů,
 2. subdodavatelům webhostingových, mailingových, cloudových, IT a přepravních služeb,
 3. bankovním institucím, zejména bance, u které Společnost vede bankovní účet, na němž jsou shromažďovány peněžní prostředky návštěvníků Ownest, a pojišťovně, u níž je Společnost pojištěna z odpovědnosti za škody vůči návštěvníkům Ownest, za účelem plnění zákonných povinností Společnosti vůči návštěvníkům Ownest,
 4. poskytovatelům služeb internetové reklamy v rozsahu oprávněných zájmů Společnosti,
 5. společnostem ze skupiny European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, tj. ve vztahu ke všem obchodním společnostem, ve kterých má majetkovou účast společnost European Housing Services s.r.o., a to veškeré osobní údaje, kterými Společnost disponuje. Osoby ze skupiny European Housing Services s.r.o. se mohou v průběhu doby měnit. Mezi osoby ze skupiny European Housing Services s.r.o. patří také Společnost, a osobní údaje jsou tudíž předávány z důvodu provázanosti poskytovaných služeb v rámci skupiny European Housing Services s.r.o.
 6. současným a potenciálním investorům Společnosti v rozsahu oprávněných zájmů Společnosti.

Práva návštěvníka

Ownest Návštěvník Ownest má právo na přístup ke svým osobním údajům a opravu osobních údajů, zpracovává-li Společnost nepřesné nebo neaktuální osobní údaje návštěvníka Ownest.

Na žádost Společnost ověří aktuálnost a úplnost osobních údajů a zjistí-li pochybení, zjedná nápravu (opravou, doplněním nebo úplným odstraněním). Po dobu ověřování správnosti osobních údajů návštěvníka Ownest je Společnost povinna omezit jejich zpracování a o zjednání nápravy a zrušení omezení zpracování návštěvníka Ownest informovat.

Návštěvník Ownest má právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů je omezené a nelze jej u Společnosti uplatnit v případě, že je Společnost ze zákona povinna osobní údaje návštěvníka Ownest zpracovat, případně jsou-li osobní údaje návštěvníka Ownest zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Návštěvník Ownest má právo na omezení zpracování osobních údajů, na základě kterého je Společnost povinna osobní údaje návštěvníka Ownest označit a po dobu trvání omezení pouze uložit a dále nezpracovávat. Toto právo může návštěvník Ownest uplatnit v případě, že:

 • návštěvník Ownest má za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění (po dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit),
 • návštěvník Ownest má za to, že je Společnost povinna osobní údaje návštěvníka Ownest vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale návštěvník Ownest osobně výmaz odmítne a žádá namísto toho omezení jejich použití,
 • Společnost osobní údaje návštěvníka Ownest již nepotřebuje k účelu, k němuž je získala, a je povinna osobní údaje návštěvníka Ownest vymazat, ale návštěvník Ownest osobně výmaz odmítne z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,
 • návštěvník Ownest podal námitku proti oprávněnosti zpracování jeho osobních údajů (viz právo vznést námitku).

Společnost je současně oprávněna osobní údaje návštěvníka Ownest po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníka Ownest a z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a pro účely důležitého veřejného zájmu státu nebo Evropské unie.

Návštěvník Ownest má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že Společnost osobní údaje návštěvníka Ownest zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, pro účely veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu vědeckého či historického výzkumu.

Návštěvník Ownest má právo přenést své osobní údaje k jinému správci osobních údajů a Společnost je povinna poskytnout návštěvníkovi Ownest zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (.xls, .xlsx apod.) v případě, že Společnost zpracovává osobní údaje návštěvníka Ownest na základě jeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu návštěvníka Ownest.

Návštěvník Ownest má právo podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Změny ZZOÚ Společnost je oprávněna jednostranně měnit ZZOÚ v souladu s ustanovením § 1752 OZ, je však povinna tyto změny oznámit návštěvníkovi Ownest nejméně 5 pracovních dní před jejich účinností.

Nesouhlasí-li návštěvník Ownest se změnami, je oprávněn požádat o vymazání svých osobních údajů. Návštěvník Ownest bere na vědomí, že pokud nepožádá o vymazání svých osobních údajů z důvodů podle předchozí věty, jsou změny účinné ke dni uvedenému v oznámení.